Organisatie

De cursus TVG (Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden) is ontstaan vanuit een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland. De cursus wordt op zeventien plaatsen in Nederland gegeven. Bent u niet beschikbaar op de dinsdagochtend of volgt u de cursus liever vanuit een andere invalshoek? U vindt vergelijkbare cursussen in de regio in:

De cursus gaat uit van een Stichting. Het Stichtingsbestuur werkt met een begeleidingscommissie. Deze is samengesteld uit het bestuur en een vertegenwoordiger van elke jaargroep. De commissie vergadert tenminste zes keer per jaar en bereidt besluiten voor inzake de plaatselijke aangelegenheden. Tenminste één keer per jaar is er een vergadering met de docenten samen.
Naast genoemde commissie is er nog de commissie Werving en Publiciteit (afgekort W&P). Haar werkingsgebied strekt zich uit over heel Drenthe, Zuidoost-Groningen en Noord-Overijssel. De commissie is betrokken bij de organisatie rond de opening en afsluiting van het cursusseizoen en de Nieuwjaarsontvangst. Aan het begin van het cursusjaar organiseert zij een info-avond voor belangstellenden.
Deze commissie bestaat uit minimaal 2 bestuursleden, de webmaster en minimaal 2 (oud-)cursisten. Zij vergadert 4 keer per jaar.

Eenmaal per jaar wordt een Landelijke Contactdag TVG georganiseerd voor cursusleiders, en eventueel ook docenten en secretariaten. Daar worden zaken die voor alle cursusplaatsen van belang zijn uitgewisseld. De organisatie van deze dag is in handen van de Ondersteuningscommissie TVG. Die heeft een landelijke site waarbij alle cursusplaatsen aangesloten zijn om de onderlinge samenhang en band te verstevigen en tevens als contactpunt te fungeren Protestants Landelijk Dienstencentrum (afd. Ondersteuning Gemeenten).

Aansprakelijkheid

  1. Deelname aan cursussen, excursies en andere activiteiten van de Stichting TVG Assen (hierna de Stichting te noemen) door cursisten is voor eigen risico. Dat geldt ook voor docenten die cursussen geven en/of deelnemen aan activiteiten van de Stichting en voor bestuursleden van de Stichting.
  2. De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, diefstal of hoe dan ook genaamd, die een cursist, een docent of een bestuurslid mocht lijden.
  3. Deelnemers, docenten en bestuursleden vrijwaren de Stichting voor schade die derden mochten lijden als gevolg van aan een deelnemer, een docent of een bestuurslid toe te rekenen handelen of nalaten van handelen.